Положення про Раду громадського контролю

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 272/2015
Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України

З метою забезпечення формування та діяльності Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, на виконання Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України"

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України;

Положення про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Петро ПОРОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України від 15 травня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду громадського контролю при
Національному антикорупційному бюро України

1. Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі - Рада громадського контролю) утворюється відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України.

2. Рада громадського контролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Рада громадського контролю здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства, а також невтручання в діяльність Національного антикорупційного бюро України, його працівників.

4. Основними завданнями Ради громадського контролю є:

1) здійснення цивільного контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України;

2) сприяння взаємодії Національного антикорупційного бюро України з громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства у сфері протидії корупції.

5. Рада громадського контролю:

1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного антикорупційного бюро України;

2) розглядає звіти Національного антикорупційного бюро України і затверджує свій висновок щодо них;

3) обирає з її членів двох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Національного антикорупційного бюро України;

4) визначає представників до складу конкурсних комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, у кількості не більше трьох осіб до складу однієї конкурсної комісії;

5) сприяє громадському обговоренню проектів законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів щодо діяльності Національного антикорупційного бюро України;

6) обговорює із залученням представників громадських об'єднань, засобів масової інформації, громадян України питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності Національного антикорупційного бюро України, запобігання спробам дискредитації Національного антикорупційного бюро України та його працівників, виробляє рекомендації з цих питань;

7) висловлює в установленому порядку свою позицію щодо фактів порушень законів, прав і свобод людини і громадянина працівниками Національного антикорупційного бюро України.

6. Рада громадського контролю у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з громадськими об'єднаннями, в тому числі міжнародними, недержавними засобами масової інформації, іншими інститутами громадянського суспільства.

7. Рада громадського контролю формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб. Члени Ради громадського контролю на першому її засіданні обирають зі свого складу простою більшістю голосів голову Ради громадського контролю, а також за пропозицією голови - секретаря Ради громадського контролю.

Голова, секретар та інші члени Ради громадського контролю беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

8. Строк повноважень Ради громадського контролю становить один рік.

Повноваження члена Ради громадського контролю достроково припиняються у разі:

1) складення повноважень за власним бажанням;

2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

4) встановлення факту подання недостовірної інформації для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю;

5) виникнення обставин, що виключають можливість входження особи до складу Ради громадського контролю;

6) відсутності на двох засіданнях Ради громадського контролю поспіль.

У разі дострокового припинення повноважень члена Ради громадського контролю проводиться конкурс для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені. Такий член Ради громадського контролю обирається на строк, що залишається до закінчення річного строку повноважень Ради громадського контролю.

9. Голова Ради громадського контролю: організовує діяльність Ради громадського контролю; скликає та головує на засіданнях Ради громадського контролю;  представляє Раду громадського контролю у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

10. Секретар Ради громадського контролю у разі відсутності голови цієї Ради веде засідання Ради громадського контролю, забезпечує підготовку проектів документів до її засідань, інформування членів Ради громадського контролю про результати виконання прийнятих нею рішень, а також інформування громадськості про діяльність Ради громадського контролю.

11. Члени Ради громадського контролю: беруть участь у засіданнях Ради громадського контролю та підготовці матеріалів до них; забезпечують за дорученням Ради громадського контролю виконання окремих завдань, що належать до її компетенції.

12. Засідання Ради громадського контролю проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради громадського контролю можуть проводитися з ініціативи її голови, більшості членів Ради громадського контролю або за зверненням Директора Національного антикорупційного бюро України.

Дата проведення засідання Ради громадського контролю узгоджується з Директором Національного антикорупційного бюро України.

13. Засідання Ради громадського контролю є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Члени Ради громадського контролю не мають права делегувати свої повноваження щодо участі у засіданнях Ради громадського контролю та право голосу на них іншим особам, у тому числі іншим членам Ради громадського контролю. У разі відсутності члена Ради громадського контролю на засіданні він має право висловити свою позицію у письмовій формі.

Рішення Ради громадського контролю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів цієї Ради.

У засіданнях Ради громадського контролю на запрошення її голови можуть брати участь працівники Національного антикорупційного бюро України, посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, експерти, члени громадських рад інших державних органів та інші особи. Запрошені на засідання Ради громадського контролю особи користуються правом дорадчого голосу.

14. За результатами засідання Ради громадського контролю оформляється протокол, який підписується головою Ради громадського контролю, а у разі відсутності голови - секретарем Ради громадського контролю.

Копії протоколів засідань Ради громадського контролю надаються Директору Національного антикорупційного бюро України.

15. Організаційне забезпечення діяльності Ради громадського контролю здійснюється визначеним Директором Національного антикорупційного бюро України підрозділом центрального управління Національного антикорупційного бюро України.

Глава Адміністрації Президента України
Б. ЛОЖКІН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України від 15 травня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування Ради громадського контролю при
Національному антикорупційному бюро України

1. Це Положення визначає порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі - Рада громадського контролю) на засадах відкритого та прозорого конкурсу.

2. Рада громадського контролю формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

Конкурс з формування складу Ради громадського контролю проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

3. До складу Ради громадського контролю згідно із Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" не можуть входити:

особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного антикорупційного бюро України або інших правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;

особи, близькі особи яких, незалежно від тривалості, були працівниками Національного антикорупційного бюро України або інших правоохоронних органів упродовж попередніх двох років.

4. Для проведення конкурсу з формування складу Ради громадського контролю Директор Національного антикорупційного бюро України розміщує на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України оголошення про проведення конкурсу з формування складу Ради громадського контролю.

В оголошенні зазначаються строк подання кандидатур та відповідних документів, який не може бути меншим, ніж п'ять робочих днів, адреса електронної пошти, на яку надсилаються документи для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю, дата та час проведення рейтингового Інтернет-голосування.

5. Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю подаються громадськими об'єднаннями, статутна діяльність яких пов'язана із запобіганням та протидією корупції (далі - громадські об'єднання).

Громадське об'єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур.

Кандидатури, які подаються для участі в конкурсі, повинні відповідати вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Положення.

6. Для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю відповідні громадські об'єднання подають шляхом надсилання на вказану в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти:

1) рішення керівного органу громадського об'єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об'єднання;

3) копію свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання;

4)   заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" обмежень щодо входження до складу Ради громадського контролю;

5) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

6) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості;

7)   декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, заповнену кандидатом власноруч;

8) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради громадського контролю;

9) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

10) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4, 6, 7, 8 цього пункту.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація і кандидат.

Подані громадськими об'єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 5, 9 і 10 цього пункту) розміщуються протягом доби на веб-сайті Національного антикорупційного бюро України, при цьому декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розміщується з додержанням вимог, передбачених законодавством.

Якщо громадським об'єднанням не подано документи, передбачені підпунктами 1-10 цього пункту, запропоновані ним кандидатури до участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на веб-сайті Національного антикорупційного бюро України не розміщуються.

7. Якщо для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю подано менш ніж п'ятнадцять кандидатур, Директор Національного антикорупційного бюро України може продовжити строк подання кандидатур та відповідних документів та перенести дату та час проведення рейтингового Інтернет-голосування. Оголошення про таке рішення розміщується Директором Національного антикорупційного бюро України на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України.

8. Рейтингове Інтернет-голосування проводиться протягом дванадцяти годин через веб-сайт Національного антикорупційного бюро України.

Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь в рейтинговому Інтернет-голосуванні.

Під час участі в рейтинговому Інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати не більше ніж за п'ятнадцять кандидатів, а у разі проведення рейтингового Інтернет-голосування для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені, - за одного кандидата.

Обраними до складу Ради громадського контролю за результатами рейтингового Інтернет-голосування вважаються п'ятнадцять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а у разі проведення рейтингового Інтернет-голосування для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені, - кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

9. За результатами конкурсу з формування складу Ради громадського контролю Директор Національного антикорупційного бюро України розміщує на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України оголошення про результати рейтингового голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та складу Ради громадського контролю, а у разі проведення конкурсу для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені, - із зазначенням обраного члена Ради громадського контролю.

Глава Адміністрації Президента України
Б. ЛОЖКІН