Порядок проведення відкритого конкурсу НАБУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Директора Національного антикорупційного бюро України

№ 123-О від 31.05.2017 року

(зі змінами, внесеними наказом Директора Національного антикорупційного бюро України 

№ 220-О від 01.12.2017 року)

(зі змінами, внесеними наказом Директора Національного антикорупційного бюро України 

№ 91 від 05.05.2018 року)

 

ПОРЯДОК
проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України
*

*(даний Порядок застосовується до конкурсів, оголошення про які були оприлюднені після 5 травня 2018 року)

 

І. Загальні положення

 1.1. Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад працівників Національного антикорупційного бюро України (далі – конкурс), принципи та умови відбору для призначення на вакантні посади працівників Національного антикорупційного бюро України.

1.2. На службу до Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро) приймаються на конкурсній, добровільній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються у Профілі посади (Додаток 1), який затверджується  Директором Національного бюро або особою, яка виконує його повноваження.

1.3. До працівників Національного бюро належать особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в Національному бюро (далі – працівники Національного бюро).

1.4. Призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться відповідно до цього Порядку, крім призначення на посади Першого заступника та заступників Директора Національного бюро.

1.5. Конкурс проводиться з додержанням таких принципів:

1) рівні можливості – у конкурсі може брати участь кожен громадянин України, який відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на вакантну посаду в Національному бюро та щодо якого не застосовуються заборони для призначення, визначені чинним законодавством;

2) прозорість – конкурс здійснюється відкрито, з обов'язковим інформуванням громадськості шляхом оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на вакантні посади, основні вимоги до кандидатів на вакантні посади, процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи та умови відбору кандидатів, хід проведення конкурсу та його результати на офіційному веб-сайті Національного бюро;

3) об'єктивність оцінки – багатоступеневий відбір у ході проведення конкурсу створює умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні посадові обов'язки на посадах працівників Національного бюро.

1.6. Конкурс проводиться поетапно:

1)       прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2)       оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного бюро рішення про оголошення конкурсу та Профілю посади;

3)       прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4)       розгляд поданих документів для участі у конкурсі на відповідність їх повноти, передбаченої переліком, згідно з пунктом 3.1. Порядку та  Кваліфікаційним вимогам, визначених Профілем посади та встановленим законом вимогам;

5)       проведення кваліфікаційного іспиту (тестування) та визначення його результатів;

6)       проведення співбесіди та визначення її результатів;

7)       визначення переможця конкурсу чи прийняття іншого рішення, передбаченого  п. 5.8. Порядку;

8)       оприлюднення результатів конкурсу (якщо передбачено цим Порядком).

1.7. Особи, які відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» не можуть бути призначені на посади в Національному бюро, не допускаються до участі у конкурсі.

1.8. Документи для участі у конкурсі надсилаються поштою або подаються особисто (у спеціальну поштову скриньку Національного бюро). Документи, направлені електронною поштою, до розгляду не приймаються.

 

ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про оголошення конкурсу (повторного конкурсу) та перелік посад, на які проводиться конкурс, приймає Директор Національного бюро або особа, яка виконує його повноваження.

Таке рішення може бути прийнято за пропозицією:

- керівника самостійного структурного підрозділу, погодженої начальником Відділу по роботі з персоналом та Першим заступником чи заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу повноважень, у разі наявності вакантної посади (посад) або необхідності заміщення основного працівника на час перебування його у відпустці по догляду за дитиною (Додаток 2);

- конкурсної комісії за результатами проведеного конкурсу, де не було визначено переможця відповідного конкурсу; 

-  у разі непогодження кандидатури, визначеної конкурсною комісією за результатами відповідного конкурсу, Директором Національного бюро або особою, яка виконує його повноваження.

У разі оголошення конкурсу видається розпорядження Директора Національного бюро або особи, яка виконує його повноваження, та одночасно затверджується Профіль посади, в якому визначені Кваліфікаційні вимоги.

Проект Профілю посади готується керівником самостійного структурного підрозділу, конкурс на зайняття вакантної посади у який оголошується та погоджується Відділом по роботі з персоналом, Першим заступником чи заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу повноважень. У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника самостійного структурного підрозділу проект профілю професійної компетентності посади готується Відділом по роботі з персоналом та погоджується Першим заступником чи заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу повноважень.

Оголошення про проведення конкурсу для призначення на посади осіб начальницького складу затверджується на кожну посаду окремим розпорядженням.

2.2. Відповідне рішення про початок конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного бюро шляхом розміщення такої інформації (оголошення):

-       дата та номер розпорядження Директора Національного бюро про оголошення конкурсу;

-       назва посади;

-       Профіль посади (характеристика посади,  Кваліфікаційні вимоги, інформація щодо строковості/безстроковості призначення на посади, етапи кваліфікаційного іспиту (тестування) тощо);

-       строк прийому документів для участі у конкурсі (не менше 10 календарних днів з моменту оприлюднення відповідного оголошення);

-       поштова адреса, за якою приймаються (на яку надсилаються) документи для участі у конкурсі;

-       електронна адреса відповідальної конкурсної комісії для інформаційного обміну між учасниками конкурсу та членами конкурсної комісії;

-       номер телефону, за яким надається інформація  з питань проведення конкурсу.

Директор Національного бюро або особа, яка виконує його повноваження, може прийняти окреме (додаткове) рішення щодо продовження строку або встановлення додаткового періоду прийому документів для участі у конкурсі. Відповідна інформація також публікується на офіційному веб-сайті Національного бюро.

З метою поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах, розміщення інформації на яких не є обов’язковим.

2.3. Для проведення конкурсу розпорядженням Директора Національного бюро утворюються конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро.

До складу конкурсної комісії входять представники Відділу по роботі з персоналом та Юридичного управління, інших структурних підрозділів Національного бюро, а також представники, визначені Радою громадського контролю при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії).

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам комісії. Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

(Пункт 2.3. доповнено новим абзацом згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

2.4. Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Директором Національного бюро.

 

ІІІ. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі

 3.1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії Національного бюро такі документи:

1)   письмову заяву про участь у конкурсі встановленого зразка;

(Додаток 3 у новій редакції згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

2)   копію паспорта громадянина України;

3)    копію реєстраційної картки платника податків;

4)    заповнену власноруч особову картку встановленого зразка – для участі у конкурсі на посаду державного службовця, або анкету кандидата на посаду особи начальницького складу разом з автобіографією – для участі у конкурсі на посаду особи начальницького складу;

5)   фотокартку розміром 4 х 6 см;

6)   копію (копії) документа (документів) про вищу освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

(підпункт 6 у новій редакції згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

7)   копію посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Оригінал посвідчення обов’язково пред’являється до проходження тестування;

(підпункт 7 у новій редакції згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

8)  роздруковану копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подану у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», як кандидата на посаду.

Під час заповнення декларації кандидат у графі «Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів)» розділу 2.1. зазначає «Національне антикорупційне бюро України», у графі «Займана посада (або посада, на яку претендує як кандидат)» зазначає повну назву посади, на яку претендує (для кандидатів на посаду державного службовця) або посаду «працівник Національного антикорупційного бюро України» (для кандидатів на посаду осіб начальницького складу);

(підпункт 8 у новій редакції згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

9) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

Працівники Національного бюро, які бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають, подають лише заяву про участь у конкурсі.

(Абзац дванадцятий та додаток до нього вилучено згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

Кандидати на посади в Управління спеціальних операцій також надають письмову згоду на проходження тестування з фізичної підготовки.

(Абзац тринадцятий та додаток до нього у новій редакції згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

Порядок проведення кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро визначається Директором Національного бюро.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), мотиваційний лист.

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством та Порядком.

Для участі у конкурсі необхідно подавати на кожну посаду окремий  пакет документів.

3.2. Направлення лише заяви або резюме не є підставою для участі у конкурсі.

3.3. Конкурсна комісія Національного бюро перевіряє документи на відповідність установленим законодавством та Порядком вимогам щодо призначення осіб на відповідні посади в Національному бюро, а також на відповідність Кваліфікаційним вимогам, визначеним у Профілі посади, та інформує кандидата телефоном або електронною поштою про його участь у конкурсі.

Кандидати, які не відповідають Кваліфікаційним вимогам, визначеним у Профілі посади, або чиї документи не відповідають установленим вимогам, або якими подано неповний пакет документів, не допускаються до тестування та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

Про причини недопуску кандидатам повідомляється засобами електронного чи телефонного зв’язку на вказані ними у заяві телефон або електронну поштову скриньку.

Якщо кандидат не згоден із прийнятим рішенням щодо недопуску його до участі у конкурсі,  він має право надати протягом п’яти календарних днів з дня повідомлення йому такої інформації засобами електронного чи телефонного зв’язку обґрунтоване заперечення на ім’я Голови конкурсної комісії шляхом надсилання його на електронну пошту відповідної конкурсної комісії, яке потім розглядається на черговому засіданні конкурсної комісії.

Про прийняте рішення кандидату повідомляється в установлений законодавством термін та спосіб.

Якщо кандидата було не допущено через подання ним неповного пакету документів він має право протягом п’яти календарних днів з дня повідомлення йому інформації про причини недопуску, надіслати відповідні документи разом із заявою, в якій вказуються конкретні причини невчасного їх подання. Зазначені заяви, надіслані документи та вагомість причин несвоєчасного подання розглядаються на засіданні конкурсної комісії. За результатами розгляду може бути прийняте рішення щодо допуску або недопуску кандидата до подальшої участі у конкурсі. Про прийняте рішення кандидату повідомляється у встановленому порядку.

У разі подання копії посвідчення щодо вільного володіння державною мовою її відповідність оригіналу перевіряється після пред’явлення кандидатом оригіналу такого посвідчення до проходження тестування. У такому разі остаточне рішення щодо відповідності поданих документів установленим вимогам та допущення/недопущення кандидата до проходження тестування приймається членами конкурсної комісії, які присутні на тестуванні, за результатами перевірки копії зазначеного посвідчення, про що кандидату повідомляється особисто або в інший спосіб.

У разі невідповідності поданої копії посвідчення щодо вільного володіння державною мовою оригіналу такого посвідчення (крім випадків втрати такого посвідчення та отримання його дубліката) або непред’явлення оригіналу такого посвідчення кандидат не може бути допущений до проходження тестування та вважається таким, що не пройшов конкурс.

(Пункт 3.3. у новій редакції згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

3.4. Документи, подані кандидатами для участі у конкурсі, не повертаються і зберігаються разом з матеріалами проведення конкурсу у Відділі по роботі з персоналом Національного бюро відповідно до затвердженої номенклатури справ на рік, в якому проводився конкурс.

3.5. У разі якщо з отриманих документів неможливо визначити на яку саме посаду претендує особа, або вказана посада не передбачена штатним розписом  Національного бюро, такий пакет документів не розглядається  жодною конкурсною комісією та поверненню не підлягає. Відправнику Відділ по роботі з персоналом повідомляє в телефонному режимі або листом на електронну пошту чи листом на поштову адресу про те, що  його документи не розглядаються.

3.6. Дата заповнення документів повинна відповідати строку, встановленому для подання документів (не раніше дати оголошення конкурсу та не пізніше дати завершення прийому документів).

(Розділ ІІІ доповнено пунктом 3.6. згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

 

ІV. Особливості проведення конкурсу на посади осіб начальницького складу Національного бюро

 4.1. До участі у конкурсі на зайняття посад осіб начальницького складу Національного бюро не допускаються особи:

-     щодо яких розповсюджуються обмеження, встановлені пунктами 3, 6, 7, 8  розділу І Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114 (зі змінами);

-     які досягли граничного віку перебування на службі;

-     які за станом здоров'я непридатні до проходження військової служби;

-     які звільнені у відставку.

Особа, яка претендує на зайняття посади в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро та не надала згоди на проходження кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки, до участі у конкурсі не допускається.

(Абзац шостий пункту 4.1. у новій редакції згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

4.2. Конкурс на посади осіб начальницького складу Національного бюро (крім керівників та заступників керівників Оперативно-технічного управління та Управління спеціальних операцій) проводиться відповідно до процедури, визначеної даним Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1 )  кожній посаді під час проведення конкурсу присвоюється код, який складається з абревіатури назви підрозділу та  номера і дати розпорядження про оголошення конкурсу.

  Якщо у заяві не вказано код посади, до такого пакету документів застосовується пункт 3.5 цього Порядку.

2)  в оголошенні про проведення конкурсу зазначаються Профіль посади, найменування посади та структурного підрозділу (без зазначення кількості вакантних посад);

3) інформування кандидатів про хід конкурсу здійснюється шляхом повідомлення телефоном або електронною поштою щодо проведення кожного етапу відбору, а також шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті органу;

4)  не підлягають оприлюдненню списки допущених чи недопущених до участі у конкурсі, результати кваліфікаційного іспиту (тестування), поіменний графік співбесід, рішення конкурсної комісії щодо переможця конкурсу;

5) протоколи засідання конкурсної комісії такого конкурсу оприлюдненню не підлягають, оскільки мають гриф «Для службового користування».

4.3. Кандидати на посади осіб начальницького складу після визначення їх конкурсною комісією переможцями проходять лікарську експертизу з метою визначення придатності за станом здоров’я до проходження служби на посадах осіб начальницького складу.

Після визначення конкурсною комісією кандидата на посаду особи начальницького складу переможцем, особа протягом двох тижнів надає до Відділу по роботі з персоналом результати медичного обстеження, отриманими в лікувальних установах державної, комунальної або інших форм власності за встановленим переліком.

Результати медичного обстеження повинні бути підтвердженими особистими підписами і печатками лікарів та печатками лікувальних установ.

Після проведення військово-лікарської експертизи військово-лікарською комісією або лікарсько-експертною комісією у встановленому порядку виноситься постанова щодо придатності (непридатності) особи до служби на посадах осіб начальницького складу Національного бюро.

Постанова військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії підлягає обов’язковому виконанню.

Постанова військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії медичних закладів може бути оскаржена в порядку згідно з чинним законодавством.

(Розділ IV доповнено новим пунктом 4.3. згідно з  наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

 

V. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад

 5.1. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди.

Кваліфікаційний іспит (тестування) може складатися з таких етапів:

- тестування на знання законодавства;

- тестування загальних здібностей;

- психологічне тестування;

- тестування з фізичної підготовки.

Склад кваліфікаційного іспиту (тестування) визначається у Профілі посади.

Тестування на знання законодавства передбачає складання учасниками конкурсу тестових завдань першого рівня тестування (50 питань) або першого та другого рівнів тестування  (100 питань).

Тестування на знання законодавства першого рівня складається з питань на перевірку знань Конституції України, законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Тестування на знання законодавства другого рівня складається з питань на перевірку знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національного законодавства у цій сфері, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139.

Тестування на знання законодавства може включати перевірку знань інших нормативно-правових актів України (законів та підзаконних актів), про що зазначається у Профілі посади.

Перелік тестових питань для проведення тестування на знання законодавства затверджується Директором Національного бюро. Питання відкриті для загального доступу і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного бюро.

Метою тестування загальних здібностей є отримання оцінки загальних і спеціальних здібностей кандидатів щодо вербального, математичного, абстрактного та логічного мислення, а також визначення рівня розвитку навичок, які впливають на успішність професійної діяльності.

Психологічне тестування складається з двох етапів – психологічного тестування за допомогою спеціального програмного забезпечення (MMPI) та співбесіди з психологом.

5.2. Кандидати на посади в Національному бюро, які успішно пройшли тестування на знання законодавства, допускаються до здачі наступних етапів кваліфікаційного іспиту (тестування) та\або співбесіди відповідно до цього Порядку.

Кваліфікаційне тестування з фізичної підготовки є обов’язковим при проходженні конкурсу кандидатами на зайняття посад в Управління спеціальних операцій Національного бюро.

До співбесіди допускаються кандидати, які пройшли тестування на знання законодавства, тестування загальних здібностей, якщо таке здійснювалося, з відсотком/балом успішності, визначеним відповідною конкурсною комісією, а для посад начальницького складу – за умови успішного складання кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки, якщо таке проводилось.

Психологічне тестування, у разі його проведення, має рекомендаційний характер та враховується конкурсною комісією при прийнятті рішення під час співбесіди.

Кандидати, які не з’явилися на психологічне тестування, до співбесіди не допускаються.

Кандидати, які при проходженні кваліфікаційного іспиту (тестування) на заміщення іншої вакантної посади раніше виконали встановлений конкурсною комісією відсоток/бал успішності, вправі упродовж одного року (з дати проходження і до призначеної дати складання такого ж тестування в новому конкурсі) скористатися результатами їх здачі і не проходити тестування заново. Про таке рішення кандидати зазначають окремо шляхом направлення письмової заяви на ім’я Голови конкурсної комісії.

(Абзац шостий пункту 5.2. у новій редакції згідно з наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 91 від 05.05.2018 року)

5.3. Інформація про дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту (тестування) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного бюро. Кандидатам дану інформацію повідомляють телефоном або електронною поштою.

5.4. Результати здачі тестування на знання законодавства опубліковуються на офіційному веб-сайті Національного бюро шляхом розміщення відповідного рейтингу кандидатів протягом трьох робочих днів після закінчення тестування всіх кандидатів, допущених до участі у конкурсі на відповідну посаду, окрім випадків, визначених цим Порядком.

Результати здачі тестування загальних здібностей опубліковуються на офіційному веб-сайті Національного бюро шляхом розміщення зведеного рейтингу кандидатів, які виконали та не виконали встановлений конкурсною комісією відсоток/бал успішності такого виду тестування.

Результати тестування загальних здібностей та психологічного тестування окремо не публікуються та не розголошуються.

Строк оприлюднення результатів кваліфікаційного іспиту (тестування) може бути продовжений за рішенням конкурсної комісії.

5.5. Затверджений графік проведення співбесід з кандидатами із зазначенням дати та часу співбесід з кандидатами оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного бюро, окрім випадків, визначених даним Порядком.

Співбесіда проводиться конкурсною комісією у формі інтерв'ю за особистої участі кандидата згідно із затвердженим конкурсною комісією графіком.

Для визначення професійного рівня кандидатів на посади, зайняття яких передбачає наявність спеціальних знань та/або навичок, за рішенням конкурсної комісії, для участі у її роботі можуть залучатись експерти, спеціалісти, інші працівники Національного бюро, які володіють спеціальними професійними знаннями (технічні, лінгвістичні, медичні тощо) та можуть надати конкурсній комісії компетентний висновок з приводу їх рівня володіння кандидатом, з метою оцінки професійного рівня кандидата.

Під час співбесіди члени конкурсної комісії можуть ставити питання для уточнення окремих аспектів біографії, професійного досвіду кандидата, оцінки професійних та особистих якостей кандидата до відповідних посадових обов’язків, рівня його вмотивованості, давати теоретичні і практичні завдання/кейси за напрямком діяльності відповідного структурного підрозділу з метою визначення здібностей та професійних умінь, необхідних для якісного виконання посадових обов’язків.

5.6. За результатами співбесіди конкурсна комісія шляхом особистого голосування її членів приймає рішення про визначення переможця конкурсу на відповідну посаду та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, що фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії. При проведенні голосування кожен член конкурсної комісії голосує, виходячи виключно з власної оцінки кандидата, яка складена за результатами проведеної співбесіди, незалежно від думки інших членів конкурсної комісії.

За результатами конкурсу конкурсна комісія має право не визначати другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття

Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на посаду, у конкурсі на зайняття якої він брав участь,  протягом одного року з дня оголошення рішення за результатами цього конкурсу у разі, якщо ця посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, або виявлено обмеження щодо призначення на посаду, у тому числі за станом здоров’я.

(Абзац третій пункту 5.6. у новій редакції згідно з  наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

5.7. Конкурсна комісія може рекомендувати Директору Національного бюро встановлення випробування з метою перевірки відповідності кандидата займаній посаді із зазначенням його строку:

 на посаду державної служби – строком до шести місяців;

 для осіб начальницького складу – строком до одного року.

У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади. У такому випадку може застосовуватися відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади, якщо такий визначений.

5.8. За результатами співбесіди конкурсною комісією може вноситися Директорові Національного бюро пропозиція щодо призначення кандидата на вакантну рівнозначну або нижчу посаду у Національному бюро в межах одного структурного підрозділу за умови, якщо конкурс здійснювався цією ж конкурсною комісією, така посада є вакантною, по ній проводився конкурс і не визначено переможця або другого за результатами конкурсу та не оголошено повторний конкурс.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу на відповідну посаду, другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, та у разі рекомендації до призначення кандидата на вакантну рівнозначну або нижчу посаду у Національному бюро протягом трьох робочих днів після їх прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного бюро.

5.9. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця (переможців) конкурсу може бути оскаржено шляхом подання скарги Директору Національного бюро протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення рішення про результати конкурсу на офіційному веб-сайті Національного бюро або в судовому порядку.

5.10. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця (переможців) конкурсу не призводить до беззаперечного прийняття рішення Директором Національного бюро щодо призначення кандидата (кандидатів) на посаду до  Національного бюро.

У разі отримання або самостійного виявлення інформації негативного характеру щодо особистих, ділових та моральних якостей кандидата на посаду до Національного бюро, Управлінням внутрішнього контролю Національного бюро, відповідно до положень частини четвертої статті 10 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», проводиться вивчення особистих, ділових і моральних якостей кандидата з метою встановлення його спроможності за своїми особистими, діловими та моральними якостями ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Кандидати на посади до Національного бюро мають право надавати пояснення та відомості щодо інформації негативного характеру про їхні особисті, ділові та моральні якості.

Негативні результати вивчення особистих, ділових і моральних якостей кандидата на посаду до Національного бюро або непридатність за станом здоров’я до проходження служби можуть бути підставою для відмови Директором Національного бюро у призначенні на посаду до Національного бюро особи, яку було визначено переможцем за результатами конкурсного відбору.

(Розділ V доповнено новим пунктом 5.10 згідно з  наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 220-О від 01.12.2017)

 

VІ. Підстави для призначення повторного конкурсу

 6.1. Повторний конкурс проводиться у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2)  якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

3)  якщо особа відмовилася від зайняття посади;

4) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень, пов’язаних із призначенням на посади у Національному бюро,  визначених законами України  «Про Національне антикорупційне бюро України»«Про запобігання корупції» та іншими законами України і відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади;

5) якщо особа не приступила до виконання своїх службових обов’язків протягом місяця після оприлюднення інформації про визначення переможця конкурсу. У разі, якщо особа надала обґрунтовані пояснення стосовно відтермінування строку призначення і за обов’язковим погодженням Директора Національного бюро або особи, яка виконує його повноваження, або якщо спеціальна перевірка щодо переможця конкурсу ще не завершена, то такий строк може бути подовжений, якщо інше не передбачено законом;

6)  незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду;

7)  відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця чи особи, призначеної на посаду осіб начальницького складу, від складання Присяги особи начальницького складу Національного бюро;

8) застосування до переможця конкурсу заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»;

9) з інших підстав, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Повторний конкурс проводиться відповідно до вимог цього Порядку.

 

Начальник
Відділу по роботі з персоналом                                                                                 О.Саморай